ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์วิชาการ ตั้งแต่วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ระบบจะทำการปิด เวลา 19.00 น ของวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 

3. ให้นักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ลงทะเบียนชุมนุมได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ระบบจะทำการปิด เวลา 19.00 น ของวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566           

(ระบบปิดลงทะเบียนภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น)

หมายเหตุ นักเรียนที่มีปัญหาการลงทะเบียนให้ติดต่อห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 
หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------